Việc Anh Đức dang đôi cánh siêu mỏng trước Bahrain như một chu kỳ kinh khủng vậy

Việc Anh Đức dang đôi cánh siêu mỏng trước Bahrain như một chu kỳ kinh…. khủng vậy. Cứ 4 năm là lại chảy một lần. http://bongdaplus.vn/anh-duc-se-thanh-ky-luc-gia-neu-lai-gh… 2006: 2 bàn 2010: 1 bàn 2014: 1 bàn 2018: X bàn (X đại học) Nếu ghi thêm 1 bàn nữa, Anh Đức sẽ trở thành cầu thủ ghi…

LƯƠ I NHÊ N Nhê n nhê n giăng ngang cư a May ma cư a sô May ma giăng che ca i nhi n La o liêng May ma giăng che con mă t bơ n cơ t Thi ch hâ p ha y May ma co n la i lô i đi May ma na ng chưa ki p thâ y Chưa pha i buô n Ca m ơn ca i lươ i cu a con nhê n Ta tu m ti m cươ i Ta sa 8 3 2018 Lê Văn Hiê u

LƯỚI NHỆN Nhền nhện giăng ngang cửa May mà / cửa sổ May mà giăng / che cái nhìn Láo liêng May mà giăng / che con mắt bỡn cợt Thích hấp háy May mà / còn lại lối đi May mà / nàng chưa kịp thấy Chưa phải buồn Cảm ơn cái lưới /…