Các ace thân mến Chúng ta chỉ còn một phương tiện duy nhất là chạy đến cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta để xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ chiến tranh tội lỗ

Các ace thân mến,
Chúng ta chỉ còn một phương tiện duy nhất là chạy đến cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta để xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, chiến tranh, tội lỗi, sự mất mát các linh hồn…
Giáo dân không trực tiếp được nghe các vị chủ chăn dạy về sự trung thành với lề luật Thiên Chúa… mà ở những nơi khác người ta vẫn còn đang được dạy dỗ.
Phương tiện duy nhất, vâng xin mời các ace tham gia cầu nguyện.
Đức Tin chưa đủ mà phải có hành động đi kèm.
Xin mời:
https://www.youtube.com/watch?v=J3hqJSVxUBI

2 thoughts on “Các ace thân mến Chúng ta chỉ còn một phương tiện duy nhất là chạy đến cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta để xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ chiến tranh tội lỗ”

  1. Đức Hồng Y Robert Sarah trực tiếp giảng dạy về sự trung thành với Thiên Chúa, cần phải có trong giai đoạn này:——————-https://www.youtube.com/watch?v=J3hqJSVxUBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *