GƯ I MÔ NG DÂ Y Do i ca nh gia trăng ro i bo ng gâ y Sương châ m chơ t trơ gio guô ng mây

GỬI MỘNG DẦY
Dõi cảnh già trăng rọi bóng gầy
Sương chầm chợt trở gió guồng mây
Vừa nghe ý chạnh tim đà lẫy
Bỗng thấy hồn se phận chẳng đầy
Phẩm hạnh kia người ôm vẫn đấy
Chân tình nọ kẻ giữ còn đây
Dù cho cách trở tâm hoài đậy
Dẫu sống ngàn xa gửi mộng dầy
03 . 05 . 2018
Tuệ Tinh Trí Vũ

2 thoughts on “GƯ I MÔ NG DÂ Y Do i ca nh gia trăng ro i bo ng gâ y Sương châ m chơ t trơ gio guô ng mây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *